Ferdî itimat sigorta yönetmeliğinde mübayenet

Bireysel Kredilerle Angajmanlı Sigortalar Aplikasyon Esasları Yönetmeliğinde başkalık yapıldı. Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Düzenleme ve Fal Kurumunun laf ile ilgilendiren Yönetmeliği Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Buna bakarak, 13/3/2015 tarihli ve 29294 az Biçimsel Gazete’dahi yayımlanan Ferdî Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Aplikasyon Esasları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendinde saha düz “tutarından birinci derecede alacaklı” ibaresi “tutarı üzerinde rüçhan doğruluk sahibi” adına değiştirildi, (j) bendi aşağıdaki şekilde farklı ve tıpkı fıkraya aşağıdaki bentler eklendi:

“j) Zorunlu sigorta: 5684 basit Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında yahut ilgilendiren farklı seçim ile kurma edilen mecburi sigortaları,

k) Sürekli malumat saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği yahut namına gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına makul adına akla yatkın tıpkı süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına olanak veren gelişmemiş düşünce, elmek, genel ağ, mobil uygulama, disk, CD, DVD, zihin kartı ile Sigorta Vukuf ve Gözaltı Merkezi üzerinden veya e-Kerem üzerinden kurulacak bina ve tıpkısı herhangi bir tip vasıta yahut ortamı,

l) Çalım: Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Aranjman ve Denetleme Kurumunu,”

Bir Yönetmeliğin 7 nci maddesinin bir numara fıkrasında kayran kayran “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, ikinci fıkrasında düz alan “bilgelik formunun” ibaresi “brifing metninin”, üçüncü fıkrasında vadi alan “elektronik ortamda veya ilgilinin vukuf formuna erişimini olabilir kılan bire bir araçlarla” ibaresi “kalıcı bilim saklayıcısı eliyle veya görüşmenin manyetik veya sayısal ortamda pusat altına alınması kaydıyla çağrı merkezi yahut telefon vasıtasıyla”, dördüncü fıkrasında meydan alan “hikmet formunun” ibaresi “bilgilendirme metninin” ve “Müsteşarlıkça tayin edilir” ibaresi “ile yapılacak farklı bilgilendirmelerin içeriği Kurumca belirlenir” olarak değiştirildi ve tıpkı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(6) Emniyet kuruluşunun uzlaştırıcı olduğu yüreklilik angajmanlı sigortalarda 14/2/2020 günlü ve 31039 sayılı Şeklî Ceride’da yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Talimatname kapsamında düzenlenen bilgilendirme metinleri verilmez. Yüreklilik kuruluşunun uzlaştırıcı olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında prosedür üretim edilir.

(7) Sigorta sözleşmesinin akdi sonrasında; güven kuruluşu eliyle kredi kullanan kişiye ilişkin sigorta sözleşmesine ilgilendiren mevzuattan kaynaklı hakları konusunda poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş anlı adına bodur ide yahut Kurumca belirlenecek iletişim araçları ile bilgi verilir. Bu paragraf uyarınca yapılacak bilgilendirmelerin usul ve esasları Hava aracılığıyla belirlenir.”

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında kayran düz “elektronik ortamda veya ilgilinin erişimini türlü kılan bire bir araçlarla” ibaresi “mihman haber saklayıcısı aracılığı ile” yerine değiştirildi.

Bir Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Poliçe ibrazı, prim hesabı ve iadesi” adına değiştirilmiş ve benzeri maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril:

“(1) Kredi kullananın; ihtiyacı, itimat tutarı ve süresiyle tınlamalı ve dain-i mürtehini itimat kuruluşu olan apayrı benzeri sigorta poliçesini, mevcut poliçenin yahut iştirak sertifikasının mir tarihinden itibaren tıpkısı ay süresince cesaret kuruluşuna ibraz etmesi yerinde; mevcut poliçe yahut katılma sertifikası, sarrafiye tarihinden itibaren nakız edilir ve ödenen primler ibraz tarihinden itibaren ilkokul çalışma günü içre selis olarak iadeli edilir. Tıpkı koşulların sağlanması kaydıyla ahir tarihlerde yapılacak fek taleplerinde bölüm esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya infirak değeri ödenerek poliçe sonlandırılır ve ödemeler tıpkısı müddet içinde yapılır. 13/1/2011 tarihli ve 6102 az Türk Tecim Kanununun ilişkin maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır.”

Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin bir numara fıkrası aşağıdaki şekilde çeşitli ve tıpkısı maddeye aşağıdaki fıkralar eklendi:

“(1) Cesaret kullananın yazılmış veya mihman bilgi saklayıcısı eliyle zahir talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Güven kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Krediyle angajmanlı sigortalarda; yüreklilik kullananın sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, itimat tutarı ve süresiyle ahenkli ve dain-i mürtehini cesaret kuruluşu olan sigorta poliçesi güven kuruluşu eliyle kabul edilmek zorundadır. Sigorta sözleşmesine yahut emniyet sözleşmesine sigortanın makul bire bir sigorta şirketine yaptırılmasına ait konan her türlü şart hükümsüzdür.

(3) Keyif beyanı alınması durumunda, sigorta şirketi tarafından poliçe vadesinden dercetmek için aynı kamer zarfında güven kullananın esenlik durumuna ait olarak yöre inceleme yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen süre içre, sağlık durumuna ilgilendiren yöre tetkik yapılmaması veya 6102 sayılı Kanunun beyan yükümlüğüne ilgilendiren hükümleri doğrultusunda sözleşmeden cayılmaması durumunda, sigorta şirketi sözleşmenin yapılması sırasındaki bildirme yükümlülüğünün bile bile bire bir şekilde ihlal edildiğini gelecek süremez. Bu yön kapsamında yapılacak incelemeye ilgilendiren usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

(4) Üçüncü fıkra gereğince afiyet verisine ulaşılamaması yerinde, esenlik durumu karşı yöre inceleme yapılamayacağından, sigorta şirketinin ön inceleme kapsamındaki sorumluluğu doğmaz.

(5) Cesaret kullanan, sigorta sözleşmesini sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayıcı yöntemden daha bunaltıcı şerait içeren bire bir formül çekmek zorunda bırakılamaz.”

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile gelişigüzel aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Hakların kullanımı
BAP 14 – (1) Dain-i mürtehin kâin sigorta poliçelerine müteveccih; cayma ve iştira talepleri dain-i mürtehinin her defasında, tercihine göre yazılı yerine yahut kalımlı marifet saklayıcısı vasıtası ile bilgilendirildiği haset izleyen beşinci aksiyon gününün böylelikle son doğurur.
(2) Bir Numara fıkraya ilişkin işlemlerde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi, 6102 basit Kanunun ilişkin maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ait ahkâm ile sigortacılık mevzuatında vadi düz özel tensikat saklıdır. Bu düzenlemelerde egemenlik sıfır hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 dar Türk Kentlileşmiş Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişik usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”
Bir Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“KONU 18 – (1) Bu Talimatname hükümlerini Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Bakı Kurumu Başkanı yürütür.”
Bir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde saha düz “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca” adına, 12 nci maddesinin altıncı fıkrasında düz düz “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, yedinci fıkrasında kayran düz “hikmet formunun” ibaresi “bilgilendirme metninin” yerine, 15 inci maddesinde meydan düzlük “Müsteşarlık” ibaresi “Alım” olarak, geçici 1 inci maddesinin bir numara ve ikinci fıkralarında yer düz “bilgelik formu” ibareleri “brifing metni” olarak değiştirildi.
Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin yedinci fıkrası ve 5 inci maddesi ile eklenen 13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 1/4/2022 tarihinde,
b) Değişik hükümleri 1/1/2022 tarihinde, yürürlüğe girecek.

Share: