18 gözyaşı altına BES komisyondan geçti

On sekiz yaşından küçüklerin Ferdî Tekaütlük Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe müteveccih taahhütte bulunan bakım sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Gidiş Geliş Kanunu çerçevesindeki zorunlu finansal yük sigortası kapsamı dışında mütezayit konuların yeniden düzenlenmesini da içeren Sigortacılık ile Sair Gâh Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Ayrımsız Kanun Mesabesinde Kararnamede Uymazlık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi, TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonunda akseptans edildi.

SELIM Öğür milletvekillerinin imzasını haiz teklifle motorlu vesait zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. Buna bakarak, bu tazminatlardan derece kaybı tazminatında aracın meydan değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Destekten yoksun kalma tazminatı ve sürekli kusur tazminatı, ulusal mevlit ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan avlu tablosu ve zorunlu mali gravite sigortası genel şartlarında yüzdelik 5’i geçmemek amacıyla belirlenen tenzilat oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına akla yatkın olarak hesaplanacak.

Daima yanılma oranının tespitinde ana alınacak mevzuat, mecburi finansal yüklülük sigortası genel şartlarında belirtilecek.

Düzenlemeyle, ödence dışında mütezayit zararlar sigorta sözleşmesinde inanca altına alınan riziko ile bağdaşmadığından, bahis konusu şahıslar ve araçların uğradıkları zararların, zorunlu finansal ağırbaşlılık sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.

Teklifle, Mali İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı “Finansal İstikrar Komitesi” kendisine değiştirilerek, yeniden yapılandırılıyor.

Mali İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir konuşu büyümeyi sağlıklı ayrımsız şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması amacıyla kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgilendiren kurumlar beyninde teşrikimesai ve eşgüdümün sağlanması için kuruluyor.

Komisyon; Hazne ve Maliye Bakanının başkanlığında Hazne ve Maliye Icra Vekili Yardımcısı, Izleme ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Form Bankası Başkanı, Resülmal Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Aranjman ve Bakı Kurumu Başkanı ve Artırım Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşacak. Komitenin çalışma usul ve esasları üyesi mevcut gurur ve kuruluşların görüşü alınarak Hazne ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Sınırlı ve aşağılık ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını diremek ve istihdamı yemlemek üzere ilave yerine istihdam ettikleri sigortalılar üzere ödemeleri gereken sigorta primlerinin, 30 Haziran 2022 tarihine büyüklüğünde kullandıkları kredi ürem veya kar payı bakiyesinden düşebilecek. Bu kapsamda güven garanti kurumlarınca kredi repo veya kar payı bakiyesinden düşülen cirim İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sağlanan güven Ürem yahut kar payı desteği, bindi kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu özellik kapsamına giren iş yerleri ilave adına işe aldığı yeryüzü çok ilkokul sigortalı için bu destekten yararlanacak.

İş yeri ile ilişik muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasalı süresinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve SGK’ye prim, yönetimsel nakdî ceza, bunlara ilişkin rötar cezası, gecikme zammı borcu bulunması evet birlikte murafaa kararıyla yahut yapılan arama ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı kendisine bildirmediği, bildirilen sigortalıyı çalışarak çalıştırmadığının tespiti halinde bu destekten yararlanılamayacak.

Fakat SGK’ye olan prim, yönetimsel para cezası ve bunlara ilgili gecikme cezası ve teehhür zammı borçlarını erteleme ettiren, taksitlendiren veya yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme yahut yapılandırma devam ettiği sürece bu imkandan yararlanabilecek.

Belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yararlanma süresini aşmamak amacıyla destekten yararlanılmış olan sigortalının bindi süresini tamamlamadan işten ayrılıp baştan işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan ortalık yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu destekten artan müddet büyüklüğünde yararlanmaya bitmeme edilecek.

18 yaş şeş vatandaşlar BES kapsamına alınabilecek

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES’te deneyim yapabilecek.

Ebeveynler, yetkili organlarınca değişmeyen alınması kaydıyla üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte kâin ve şartları uyan dernek, evkaf ve sandık kadar hukuksal kişiliği taşıyan meslek kuruluşu veya farklı tecim şirketleri gözetiminde 1 Aile 2021 tarihi bakımından kâin bulunan emeklilik üstenme planları kapsamındaki mahdut içi evet de sınırlı dışındaki birikimler ve taahhütlere ait tutarlarını, 31 Aralık 2023’e büyüklüğünde kısmen yahut tamamen BES’e aktarabilecek.

BES’e aktarılan tutarlar dirimlik vergisinden affedilmiş olacak. Bu kapsamda nakil fail üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl zarfında maluliyet ve ahiret yolculuğu haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

Nakil işleyen üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden toplumsal asayiş sistemi ve bağımlı olduğu tıkır senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların nakil sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı hoşnutluk ilişik anne ve usuller, Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Fal Kurumunca belirlenecek.

BES’e aktarılan tutarlar, sağlık ve kurumlar vergisi mükelleflerince elan evvel harcama kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Aktarımın yapılması için gerçekleştirilen taşınmaz yahut paydaşlık hissesi satışından gelecek kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma derkenar eden tutarı kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Bu kapsamla yapılan işlemler herhangi bir türlü harçtan, planlı kağıtlar kaşe vergisinden, lehe alınan nukut vezneci ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak.

Tekaütlük sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil seçme yetersizlik yapılmayacak.

Teklifle, bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli izlence ve mutedil vadeli finansal planın tek tıpkı belge haline getirilmesi ve ılımlı vadeli izlence adı altında birleştirilmesi, bu kapsamda Kamu Mali Yönetimi ve Taharri Kanunu’nun farklı maddelerinde yapılan değişiklikle “ölçülü vadeli finansal çekim” ibarelerinin kaldırılmasına müteveccih aranjman yapılıyor.

Itidalli vadeli program ve mutedil vadeli finansal planın yegâne aynı belge haline getirilerek itidalli vadeli program adı altında birleştirilmesi zımnında mevzuatta ılımlı vadeli mali plana yapılan atıflar “orta vadeli programa” mamul sayılacak.

Bankacılık Kanunu ile düzenlenen Mali Göz Komisyonu, ikili yapıya mevki belirtmek ve daha hareketli tıpkı mali denge izleme ve mali devir ihya yapısını ulaşmak amacıyla yürürlükten kaldırılıyor.

Özel Riskler Dalavere Merkezi kurulacak

Ev içinden veya arsıulusal piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya de güvence sağlanmasında ağırbaşlılık kâin riskler, nükleer riskler kadar tadımlık genişlik fail riskler ile sigorta edilmesinde amme menfaati kâin riskler için garanti ölçü, sigorta veya reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve ikili sigorta şirketleri beyninde iş birliği yapılmasını mizan, oluşturulacak havuz, aranjman yahut teşrikimesai mekanizmalarının yürütülebilmesi üzere tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Dalavere Merkezi kurulacak.

Bu düzenlemeyle sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve çeşni yer fail riskler üzere daha acul hal üretilebilmesi, aykırı ekonomisinden faydalanılabilmesi amaçlanıyor. Kurulacak eskimemiş merkezin bünyesindeki havuzların hem özlük aralarında hem birlikte Tabii Kıyamet Sigortaları Kurumu ya bile Ekincilik Sigortaları Havuzu ile ikili sigorta konusunda el birliği ve teşrikimesai yapabilmelerine imkan sağlanması, havuzların birbirleri ile bu hisse senedi birliğinin bire bir sonucu olarak reasürans primlerinin benzeri bölümünün güçlükle içinde tutulması suretiyle milli menfaatlerin gözetilmesi hedefleniyor.

Çek ibraz süresinde aranjman yapılıyor

Kovid-19 ile savaş kapsamında talih genelinde muteber kısıtlamalar dikkate alınarak doğruluk kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin sonuç günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına çıkma eden yahut ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021’e büyüklüğünde duracak.

Bu çeklerin tamlanan tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının ağız ağıza bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması yahut kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” işlemi yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen yahut ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri ortamında ibraz edilebilecek.

Yasa teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ibraz süresinin sonuç günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına hamiş eden veya ibraz süresi bu tarihler ortada başlayan çekler bakımından yapılan ibraz, ifa ve başka amal cihetiyle ilgililerin hukuki, idari, finansal ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Teklifle, Şarki Rum Projesi, Şark Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Havza Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerini, üç öğün ile ilişkin kalkmak amacıyla insan yıllığına uzatmaya Reisicumhur yetkili olacak.

İhdas edilen maddeler

Komisyon görüşmelerinde, teklife önergeyle üç özellik ihdas edildi.

Kovid-19’un huysuz etkilerinin devam etmesi zımnında turizm sektörün desteklenmesi için düzenleme yapılıyor.

Buna bakarak, ilgilendiren bakanlıklar yoluyla üzerinde turizm tesisleri yapılmak amacıyla adlarına kamu arazisi tahsis edilen Hars ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; götürüm hakkı üretim edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Eş 2021 tarihi ile 21 Fasıla 2021 tarihi arasındaki dönemde öğrenim edilmesi gereken kira, stabil izin, kesin tahsis, dayanma hakkı, kullanma izni bedelleri, intifa bedelleri, arttırma yararlanma bedelleri ve paylarıyla Hars ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Kaynak taşınmazlarını sellemehüsselam kullanımlarından ufuk tıpkısı dönemde tahsil edilmesi müstelzim ecrimisillerin ödeme süreleri, referans şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek ve bu alacaklar ertelenen tarihe büyüklüğünde her zam yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu döneme ait öğrenim edilen bedeller iadeli edilmeyecek.

Siyasal partilerin Anayasa Mahkemesine verdiği “kesme hesapları”nda güzeşte “beniz milyon lira” ifadesi, “bin beş yüz liralık” yerine değiştiriliyor.

Yapılan değişikliğe bakarak, siyasi partilerin umumi başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan değişmez adisyon ile parti biçim ve sınırlanmış ilçeleri birlikte kapsayan iller teşkilatının kesme hesaplarının musaddak birer örneğini haziran kocaoğlan sonuna büyüklüğünde Temel Mahkemesine ve bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Altını Başsavcılığına yöneltmek zorunda olacak. Bu belgelere, ilişkin siyasal partinin bire bir adisyon döneminde edindiği emlak ve değeri bin ilkokul yüz lirayı aşan menkul malların, taşınır kıymetlerin ve rastgele türlü hakların değerleri ile iktisap tarihlerini ve şekillerini üstelik belirten listeleri eklenecek.

Ayrıca eklenen ayrımsız farklı maddeyle bile Politik Partiler Kanunu’nda yapılacak bu değişiklikle ahenkli adına akçasal değerin herhangi bir sene baştan valüasyon oranında artırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

Share: